Yumi Bow

Yumi Bow: Exotic Ranged Weapon – Yumi Bow – 1d12, x3, P, 200 Range. 85 GP. 3 Pounds.

Yumi Bow

The World of Valden Saitken